مشخصات فردی و زندگینامه
نام:تقی
نام خانوادگی:آسمانی
شهرت:آسمانی
نخصص ها:علوم قرآنی ، تفسیر ، فقه و اصول